روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک برای علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، ایران

2 دانشگاه علوم بهزیستی و توانخشی، تهران، ایران

چکیده

شواهد بالینی و پژوهشی حاکی از تأثیر تعامل مادر-کودک روی مشکلات جسمی کارکردی کودکان و نوجوانان می‌باشند. بنابراین بهبود تعامل مادر-کودک را می‌توان درمانی برای این علامت‌ها مطرح کرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر طراحی یک روش مداخله مبتنی بر تقویت ظرفیت‌های تعاملی مادر و کودک، و آزمون اثربخشی آن روی کاهش علامت‌های جسمی کارکردی کودکان می‌باشد. طرح تحقیق از نوع طرح‌های تک-آزمودنی و A-B است. با روش تصادفی ازمیان 20 کودک 5 تا 7 سال شهر تهران که به یک مرکز خصوصی مراجعه کرده و واجد معیارهای مشکلات جسمی-کارکردی بودند، 3 کودک به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای سنجش علامت‌های جسمی-کارکردی کودکان، شامل مصاحبه ارزیابی جسمی و ارزیابی روانپزشک بود. روش کار، ضبط ویدیویی تعامل مادر-کودک، تحلیل محتوای کیفی ویدیوها، طراحی روش درمانی مبتنی بر تعامل مادر-کودک، اجرای روش و پایش اثر آن روی علامت‌های جسمی-کارکردی در کودکان بود. اجرای روش درمانی طراحی شده، شاخص‌های تعامل مادر-کودک را به میزان 5/66 درصد بهبود بخشید. ارزیابی‌ها پس از یک ماه، حاکی از کاهش فراوانی و شدت علامت‌های جسمی-کارکردی، بهبود عملکرد کودک و کاهش میزان ناراحتی و آشفتگی کودک به واسطة این علامت‌ها بود. پیگیری سه‌ماهه نیز این تغییرات را پایدار و روبه پیشرفت نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Therapeutic Method based on Mother-Child Interaction for Functional-Somatic Symptoms in Children

نویسندگان [English]

  • leila Soleimaninia 1
  • Hadi bahrami ehsan 1
  • Nastaran Habibi Ashtiani 2
  • Nima Ghorbani 1
1 psychology department of Tehran university, Iran
2 university of rehabilitation and social welfare , Tehran, Iran
چکیده [English]

According to clinical and research evidences, mother-child interaction correlates with functional-somatic symptoms (FSS) in children. So it is assumed that the use of interactional based interventions for mother and child, can reduce the FSS in children. The main purpose of this study was to test this hypothesis and efficacy assessment of this method. The design of research projects is single case study and A-B. Randomly among 20 children 5 to 7 years in Tehran that went to a private clinic and had FSS criteria, 3 children were selected as sample. Assessment instruments for FSS was including soma assessment interview (SSA) and psychiatric clinical examination. Methods was video recordings of mother-child interaction, qualitative content analysis of videos, designing treatment method based on mother-child interaction, implementing and monitoring its effect on children's functional somatic symptoms. Implementation of planned treatment, improved mother-child interaction indicators up to 66.5 percent. Assessments after a month, shows reducing in the frequency and severity of functional somatic symptoms, improving performance and reducing child's discomfort and distress through this symptom. Follow quarter (3 month) also showed changes are consistent and progressive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • Functional-Somatic Symptoms
  • Mother-Child Interaction