راهنمای نویسندگان

شرایط بررسی مقالات

× مقاله قبلاً در مجلة دیگری چاپ نشده باشد.

× مقاله در یکی از زمینه‌های اختلال‌های رفتاری و یادگیری کودکان، نوجوانان و یا بزرگسالان روان­شناسی و برگرفته از یافته‌های پژوهشی باشد.

× مسوولیت محتوای علمی مقاله‌ها با نویسنده مسئول آن است.

× مقالات دریافت شده نخست توسط هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت انطباق با آیین‌نامه مجله، برای داوری ارسال خواهد شد.

× آراء و نظرهای مندرج در نوشته‌ها مبین نظر و آراء مجله نیست.

× مقالاتی که مطابق قواعد تعیین شدة مجله تنظیم و بارگذاری نشوند از روند بررسی حذف خواهئد شد.

× نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

 

شکل ظاهری مقاله و ویژگی‌های آن

مقاله براساس ضوابط زیر تنظیم شود:

× عنوان: موجز و متناسب با محتوا، هدف و یافته‌های پژوهش

× نام نویسنده (نویسندگان): همراه با مشخصات فردی، علمی و شغلی

× چکیده فارسی و انگلیسی: حداکثر 230 واژه (چکیده انگلیسی عیناً ترجمه چکیده فارسی)، در یک پاراگراف شامل بیان مسئله، هدف، روش، نمونه، ابزار، یافته‌های پژوهش و نتایج یحث.

× واژه‌های کلیدی فارسی و انگلیسی: متناسب با عنوان مقاله و بین 3 تا 5 کلمه

× مقدمه: بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش، هدف(ها)، فرضیه یا پرسش(های) پژوهش

× روش: جامعه آماری، روش نمونه‌برداری، گروه نمونه مورد مطالعه، ابزار پژوهش با ذکر اعتبار و روایی آن و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

× نتایج: یافته‌های آماری، جدول‌ها به­شکل Academic (شماره و عنوان در بالای آن) و نمودارها (شماره و عنوان در زیر آن)

× بحث و نتیجه‌گیری: ترکیب و پیوند یافته‌های پژوهش با پیشینه پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقض‌ها، بیان محدودیت‌ها و پیشنهادها

× زیرنویس‌ها: توضیح‌ها و معادل لاتین اصطلاح‌ها در زیر هر صفحه (اسامی مؤلفانی که در منابع موجود هستند نیازی به­زیرنویس ندارد)

× منابع: (شامل منابع فارسی و لاتین): تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله از آن‌ها استفاده شده باشد. در استنادات درون‌متنی و تنظیم منابع، تدوین جدول‌ها و بخش‌های مختبف مقاله، سبک APA (چاپ ششم) رعایت شود.

1- حداکثر تعداد کلمات مقاله 6000 کلمه

2- نوع قلم فارسی (Font) B میترا، اندازه (Size) 11 و نوع قلم انگلیسی (Times New Roman)، کشیدگی (Expanded) 3/0، فاصله خطوط 8/0 (Exactly)، فاصله‌ها از بالا 4، پایین 7/6، چپ 4 و راست 4، در یک ستون و همراه با نشانی‌های ارتباط مؤلف یا مؤلفان (نشانی و تلفن منزل، محل کار، پست الکترونیکی، تلفن همراه و کدپستی) ارسال شود.

* در خصوص نحوه تنظیم و ارسال مقاله با آدرس ایمیل (jbld@ut.ac.ir) مکاتبه فرمایید.

* در صورت رعایت تمامی اصول و ضوابط فوق، فرآیند بررسی مقاله آغاز خواهد شد.

*  همکاران مجله تمام سعی خود را خواهند کرد تا حداکثر 3 ماه پس از دریافت مقاله نتیجه نهایی را اعلام کنند.