تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی پایین

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مبانی فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

خودتنظیمی امر مهمی در موفقیت دانش اموزان است.هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش خودتنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان تیزهوش با موفقیت تحصیلی پایین بود، بدین منظور نمونه ای به حجم 30 نفر از دانشآموزان دختر تیزهوش (15 نفر آزمایشی و 15 نفر کنترل) دوره راهنمایی مدرسه تیزهوشان پارسآباد با روش گزینش هدفمند، انتخاب و در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون به وسیله پرسشنامه های خودتنظیمی دانش آموز، زیمرمن و پونز (1986) و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ (1991) ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل کواریانس حاکی از آن بود که دانش آموزان تیزهوش با موفقیت تحصیلی پایین که در جلسات آموزشی استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شرکت کرده بودند بعد از اتمام جلسات آموزشی به طور معنیداری نمرات کاهش یافته ای در مشکلات رفتاری نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون کسب کردند. همچنین، اندازه اثر آموزش متغیر نسبتا قدرتمند بود. درکل، یافته های این پژوهش حاکی از این است که آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی برای کاهش مشلات رفتاری دانش آموزان تیز هوش با موفقیت تحصیلی پایین قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Emotional Self-Regulation Training on Decreasing Behavioral Problems in Gifted Students with Minor Educational Achievements

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Arjmandnia 1
  • Afzal Sadat Hosseini 2
  • Somayeh Valizadeh 3
1 Department of psychology and education for exceptional children, psychology and education faculty, University of Tehran
2 Associate prof.
3 MA
چکیده [English]

Emotional self-regulation is important component in educational achievement.The main purpose of current study was investigating of the effect of the emotional self-regulation training on decreasing the behavioral problems in gifted students with minor educational achievements. To do so, thirteen female gifted students from Pars Abad middle school were chosen using objective sampling and they were randomly assigned to experimental and control groups (15 for each). All examinees responded to Self-regulation in student’s questionnaire (1986) and Achenbach child behavioral inventory (1991) in pretest and post measurement. Analyzing the data using ANCOVA showed that gifted students with minor educational achievements in experimental group have improvement in behavioral problems. The effect size of treatment implied that there is relatively strong association between the treatment and dependent variables. In sum, results of current study implied that instructing learning strategies for self-regulation is advisable for improvement of behavioral problems of gifted students with minor educational achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gifted students
  • Self-regulating strategies
  • Behavioral Problems
  • minor educational achievement