کلیدواژه‌ها = اختلال هوشی
تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌

دوره 1، شماره 1، اسفند 1396، صفحه 38-54

فاطمه احمدی مقدم؛ باقر غباری بناب؛ فاطمه نصرتی