اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احدی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر علی‌اکبر ارجمندنیا (دانشیار دانشگاه تهران)

دکتر غلامعلی افروز (استاد ممتاز دانشگاه تهران)

دکتر احمد به پژوه (استاد دانشگاه تهران)

دکتر رزیتا داوری آشتیانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی)

 دکتر محسن شکوهی‌یکتا (استاد دانشگاه تهران)

دکتر حمید علی‌زاده (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر احمد علی‌پور (استاد دانشگاه پیام نور)

دکتر باقر غباری‌بناب (استاد دانشگاه تهران)

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی (استاد دانشگاه شهید بهشتی)

مدیر مسئول

دکتر محمد خدایاری فرد

استاد دانشگاه تهران

khodayarut.ac.ir

سردبیر

دکتر سعید حسن زاده

دانشیار دانشگاه تهران

shasanzut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر فاطمه نصرتی

استادیار دانشگاه تهران

fnosratiut.ac.ir
61117538

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن احدی

دانشگاه علامه طباطبایی

ahadiatu.ac.ir

دکتر غلامعلی افروز

استاد ممتاز دانشگاه تهران

afroozut.ac.ir

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

دانشیار دانشگاه تهران

arjmandniaut.ac.ir

دکتر احمد به پژوه

استاد دانشگاه تهران

behpajoohut.ac.ir

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دانشگاه شهید بهشتی

davariashtiyanmisbu.ac.ir

دکتر محسن شکوهی یکتا

استاد دانشگاه تهران

myektaut.ac.ir

دکتر حمید علیزاده

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

alizadehatu.ac.ir

دکتر احمد علی پور

استاد دانشگاه پیام نور

aliporpnu.ac.ir

دکتر باقر غباری بناب

استاد دانشگاه تهران

bghobariut.ac.ir

دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

m-mazaherisbu.ac.ir