اثربخشی بسته ترمیمی قابلیتهای حرکتی بر بهبود مهارتهای حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کودکان استثنایی، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

2 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

نقائص موجود در رشد و تحول مهارت های حرکتی کودکان دارای اختلال طیف اتیسم، تاثیرات منفی گسترده‌ای در شکل‌گیری مهارت‌های ادراکی و شناختی پیچیده‌تر در این گروه برجا می‌گذارد. مشکلات حرکتی با میزان نقائص شناختی، اجتماعی، و حتی رفتارهای کلیشه‌ای مشاهده شده در این طیف همبسته‌اند و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اتیسم را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند. هدف مطالعه حاضر دستیابی به برنامه‌ حرکتی مناسب جهت بهبود وضعیت رشد و تحول حرکتی کودکان مبتلا به اتیسم بود. مطالعه تک‌آزمودنی حاضر از نوع A/B با پیگیری بود. مورد مطالعه شده از طریق نمونه‌گیری هدفمند از بین کودکان مبتلا به اتیسم مراجعه‌کننده به مرکز اندیشه خلاق طاها کرج انتخاب شد. مورد مطالعه شده اشکان پسر بچه 9 ساله با اختلال اتیسم و فاقد اختلال جسمی بود. جهت اندازه‌گیری مهارت‌های حرکتی آزمودنی از آزمون لینکلن اوزرتسکی (اوزرتسکی، 1948) استفاده شد. اطلاعات مربوط به خط پایه در 3 جلسه گردآوری شدند. جهت مداخله مبتنی بر پروفایل تحول حرکتی کودک، 70 تمرین در حوزه‌های ضعف کودک از بسته ترمیمی قابلیت‌های حرکتی (خوارزمی، رحیم‌آبادی و نظری، 1395) انتخاب و در مدت 9 جلسه 20 دقیقه‌ای، در حضور مادر با کودک کار شد. اثربخشی برنامه درمانی به روش بازبینی دیداری نمودارها، و ضریب اندازه اثر کوهن مورد تحلیل قرار گرفت. بسته ترمیمی قابلیت‌های حرکتی موجب ارتقای سطح عملکرد کودک مبتلا به اتیسم با اندازه اثر بالایی به میزان 07/2 گردید. برنامه‌ریزی مبتنی بر حرکات پایه رشدی و استفاده از تمرینات مبتنی بر تحول رشدی می‌تواند اثربخشی بالایی در بهبود وضعیت حرکتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Remedial Package for Motor Capacities on Motor Skills Improvement in Children with Autism

نویسندگان [English]

  • Somayeh Nazari 1
  • Saeid Hassanzadeh 2
1 Exceptional children, psychology and education sience, tehran university, tehran,Iran
2 exceptional children psychology and training, psychology and education, Tehran university, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The defective development of motor skills in autistic children has widespread adverse impacts on the formation of high level perceptual and cognitive skills in this group. Movement deficits are correlated with the degree of cognitive and social difficulties, and even stereotyped behaviors observed in this spectrum; they also impact the quality of life in individuals with autism. The aim of this study was to achieve appropriate motor programs for improvement of motor growth and development in children with autism. This single subject study was arranged based on A/B with follow up design. The subject was selected through purposive sampling among autistic students enrolled in the Taha Creative Thinking Center in Karaj city. The subject was Ashkan, an autistic boy aged 9, without any additional sensory or motor disability. Motor skills were measured using Lincoln-Ozeretski Motor Development Scale (oseretski, 1948) as baseline Data during 3 sessions. Treatment was based on pediatric motor developmental profile. Initially, 70 movements in which the child showed weakness were selected from the remedial package of motor capacities (Kharazmi, Rahimabadi and Nazari, 2016) and practiced in the presence of child’s mother during 9 sessions each taking 20 minutes. Data were analyzed utilizing visual analysis of graphic displays and Cohen’s coefficient effect size for statistical significance. The remedial package of motor capacities improved the motor proficiency of the autistic child with a high effect size of 2.07.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • motor capacities
  • motor deficits