تأثیرآموزش والدین بر مهارت‌های جتماعی و مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد، ساری، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش والدین بر مهارت‌های اجتماعی کودکان و مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی می‌باشد. شیوه این پژوهش به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون_ پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش تمامی مادرانی بودند که کودکان خود را به مهد کودک‌های شهر آمل آورده بودند. از این بین 30 نفر انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه، در مدت تقریبا 2 ماه، هفته ای یک جلسه برنامه آموزش والدین را دریافت نمودند. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990) ومقیاس فرم معلم مشکلات رفتاری ایشنباخ (1991) جمع آوری شده و با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از اثر گذاری آموزش والدین بود و بین دو گروه آزمایش و کنترل در مهارت‌های اجتماعی وکاهش مشکلات رفتاری کودکان در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت. برنامه آموزش والدین بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و کاهش مشکلات رفتاری کودکان بسیار موثر است. می‌توان از این برنامه را در مهد‌های کودک و مراکز پیش دبستانی برای بهبود رفتار کودکان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of parent training on preschool children's social skills and behavioral problems

نویسندگان [English]

  • hossein keshavarz afshar 1
  • Razieh Safari fard 2
  • Asghar Barabari 3
1 Assistant Professor, Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Educational Psychology and Counseling, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Azad university, Sari,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of parental training on preschool children's social skills and behavior problems. This study is a quasi-experimental research, pretest-post with control group. The population consisted of all mothers who brought their children to kindergartens in Amol. Of these, 30 were selected and were placed in two experimental and control groups. The experimental group in 8 sessions, over a period of approximately 2 months, received parent training sessions each week. Data were collected by using social skills Gresham and Elliott (1990) and a scale teacher’s behavioral problems Ayshnbakh (1991) questionnaires and were analyzed using statistical tests. Result of this research show efficiency of parent training program and there was a significant different between post test results in two groups. Parental training program on improving social skills and reduce behavioral problems in children is very effective. This program can be used in kindergartens and preschools to improve children's behavior.
Key words: parental training, social skills, behavior problems, preschool children's.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental training
  • Social Skills
  • Behavior Problems
  • preschool children's