شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

شناسایی خطاهای شایع می‌تواند به فهم بهتر علل این خطاها و ارائه ‌راه‌کارهای موثر برای حذف یا تعدیل آن‌ها در کودکان دبستانی کمک کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان شیوع خطاهای دیکته‌نویسی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه اول، دوم و سوم ابتدایی ناحیه 3 استان قم است. آزمودنی‌های این تحقیق شامل 631 دانش‌آموز (305 دختر و 325 پسر) است که به‌صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای گردآوری ‌شدند. داده‌ها با بررسی دفتر املای دانش‌آموزان بر پایه فهرست‌وارسی محقق‌ساخته مبتنی بر چارچوب نظری تبریزی (1392) گردآوری و تحلیل‌شد. نتایج نشان‌داد که بیشترین نوع غلط املایی دانش‌آموزان از نوع حافظه دیداری و کمترین آن مربوط به حافظه توالی دیداری است؛ این خطا، در پایه سوم و در دختران (67/22%) نسبت به پسران (58/21%) بیشتر بود؛ در هیچ یک از دانش‌آموزان مورد مطالعه، خطای قرینه‌نویسی و وارونه‌نویسی مشاهده‌نگردید. در بین خطاهای مشاهده‌شده، حافظه دیداری و نارسانویسی دختران، بیشترین سهم را داشتند و این در حالی‌است که در پسران، خطای بی‌دقتی، حساسیت شنیداری و حافظه توالی دیداری بیشترین سهم را داشتند؛ با توجه به این که فراوانی دانش‌آموزان در خطاهای توالی دیداری کمترین و در خطاهای حافظه‌دیداری، آموزشی و دقت، بیشترین میانگین‌ها را به خود اختصاص داده‌است، لزوم توجه هر چه بیش‌تر به این حیطه‌ها و برطرف سازی آن‌ها، دوچندان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Errors Made by Elementary School Students in Dictation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Naserpour 1
  • Kamal Dorrani 2
  • Keyvan Salehi 3
1 University of Tehran
2 University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Curriculum Development & Instruction Methods, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

Spotting common errors can help understand the causes of these errors and provide effective solutions for eliminating or modifying them in primary school children. The aim of present study is identifying the amount of writing dictation errors in girls’ and boys’ students in first, second and third grade of primary schools in third region, Qom province. The subjects of this study contain 631 students (305 girls and 325 boys) that were collected by multistage cluster sampling. Data were collected and analyzed by evaluation of students’ dictation notebooks and using list checkout that is scholar made and it is based on Tabrizi theoretical framework. (2013). The results showed that the most dictation mistakes are type of visual memory and the least dictation mistakes is type of sequence visual memory. This error in girls of third grade (22/67%) was higher than boys (21/58%). There weren’t any symmetry writing and inverted writing in students. Among the observed errors visual memory and dysgraphia in female students were maximum but in male students’ carelessness error, sensitive auditory memory and visual sequence memory were maximum. Regarding the fact that students have the least mistakes average in visual sequence errors and have the most mistakes average in visual memory, training and precision, Additional attention is required on such domains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dictation
  • dictation errors
  • dictation mistakes
  • primary school children